slide1 slide2

Produkty

Azotan sodu techniczny

1. Zastosowanie

Przemysł: chemiczny, metalowy, materiałów wybuchowych

2. Własności fizykochemiczne

Postać: 
Drobnokrystaliczna substancja o barwie od białej do kremowej, rozpuszczalna w wodzie.
Dopuszcza się nietrwałe zbrylenia produktu po dłuższym okresie
magazynowania.

3.Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analitycz

Zawartość azotanu sodu (w przel. na suchą masę) % m/m

min 99

Dewarda wg PN-72/C-84023

Straty suszenia w 105 °C % m/m

max 0,5

wagowa wg. PA/LJ/02

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie % m/m

max 0,1

wagowa wg PN-72/C-84023

Zawartość azotynu sodu % m/m

max 0,01

spektrofotometria wg PN-72/C- 840234. Pakowanie

Azotan sodu techniczny z antyzbrylaczem pakowany jest worków polietylenowych w ilości 25 kg lub big-bagów (kontenerów elastycznych) w ilości 1000kg. 

Standardowo worki umieszcza się na paletach.

Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Transport

Azotan sodu techniczny z antyzbrylaczem należy przewozić krytymi środkami transportu drogowego, kolejowego lub morskiego, w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Azotan sodu techniczny z antyzbrylaczem jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

Numer UN: 1498. Klasa zagrożenia w transporcie: 5.1. Grupa pakowania: III.

6. Magazynowanie

Azotan sodu techniczny z antyzbrylaczem chronić przed źródłami ciepła (ogień, iskra, słońce), elektrycznością statyczną – groźba rozkładu termicznego. Nie przechowywać z materiałami palnymi i redukującymi. Azotan sodu techniczny z antyzbrylaczem posiada własności utleniające.Produkt należy przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, składowanych w warunkach zabezpieczających jakość produktu.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :

- Systemu Zarządzania Jakością – certyfikowanego na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,

- Systemu Zarządzania Środowiskowego – certyfikowanego na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

www.alwernia.com.pl