slide1 slide2

Produkty

Chromal

1. Zastosowanie

Przemysł garbarski

Garbnik do zagarbowania i garbowania skór, wyprawy chromowej i chromowo – kombinowanej

2. Własności fizykochemiczne

Postać i barwa:

Drobnokrystaliczna jednorodna substancja o barwie ciemnozielonej, rozpuszczalna w wodzie, posiada własności
higroskopijne.

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Związków chromu trójwartościowego w przel. na Cr2O3, %(m/m)

23 ¸ 26

jodometryczna wg PA/LJ/23

Zasadowość, %(m/m)

33 ± 2

metoda Stiasnego wg PA/LJ/23

Rozpuszczalność w wodzie, %(m/m)

min. 95

wagowa wg PA/LJ/23

Związków żelaza w przel. na Fe, mg/kg

max. 200

emisyjna spektrometria atomowa ICP wg PA/LJ/46

Obecność związków Cr6+

nieobecne

kolorymetryczna wg PA/LJ/23

 

4. Pakowanie

Chromal pakowany jest do worków polietylenowych lub papierowych w ilości po 25 kg.
Standardowo worki umieszcza się na paletach.

5. Transport

Chromal należy przewozić krytymi środkami transportu drogowego, kolejowego lub morskiego, w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Chromal nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie

Chromal należy przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, w szczelnych opakowaniach, składowanych w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca i zawilgoceniem. Chromal posiada własności higroskopijne.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

8. Termin trwałości

24 miesiące od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/13, wydanie 8