slide1 slide2

Produkty

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy

Na2H2P2O7  EINECS : 231-835-0

1.Zastosowanie

Produkcja karmy dla zwierząt domowych /psy i koty/

2.Własności fizykochemiczne –

na podstawie literatury technicznej

Masa molowa

221,94 g/mol

Postać i barwa

proszek o barwie białej

Zapach

substancja bezwonna

Smak

substancja kwaśna

Rozpuszczalność w wodzie

rozpuszczalny

Rozpuszczalność w etanolu

nierozpuszczalny

3.Wymagania jakościowe

 

Wymagania

Parametry gwarantowane

Metoda analityczna

Pirofosforanu disodowego Na2H2P2O7, %(m/m)

min. 95

chromatograficzna wg PA/LJ/41

Zwiazków fosforu w przel. na P, %(m/m)

min. 27

przeliczenie z zawartości P2O5

Związków sodu w przel. na NA, %(m/m)

min. 20

przeliczenie z zawartości Na2H2P2O7

Związków arsenu w przel. na AS, mg/kg

max. 1

kolorymetryczna wg PN-93/C-84300/20

Związków ołowiu w przel. na Pb, mg/kg

max. 1

ICP wg PA/LJ/48

Związków rtęci w przel. na Hg, mg/kg

max. 0,1

ASA z bezpośrednią mineralizacją wg PA/LJ/57

Związków kadmu w przel. na Cd, mg/kg

max. 1

ICP wg PA/LJ/48

Związków fluoru w przel. na F-, mg/kg

max. 10

potencjometryczna ISE wg PA/LJ/76

 

4.Opis procesu i skład produktu

Surowcami stosowanymi w procesie produkcji dwuwodorodwufosforanu dwusodowego są węglan sodu i kwas fosforowy. Produkt otrzymywany jest przez suszenie i kalcynację roztworu fosforanu jednosodu w temperaturze ok. 220 °C.
Proces tworzenia się dwuwodorodwufosforanu dwusodowego przebiega według następującej reakcji:

 

2 NaH2PO4 = Na2H2P2O7 + H2O


Dwuwodorodwufosforan dwusodowy powstaje w wyniku reakcji chemicznej. Jest to substancja nieorganiczna. Nie jest to preparat chemiczny. Produkt zawiera min 95 % Na2H2P2O7. Pozostałe 5% stanowić mogą:
- formy orto - ortofosforany w/p na NaH2PO4
- formy tpfs - trójpolifosforany w/p na Na5P3O10.

5.Pakowanie i oznakowanie

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy pakowany jest w worki polietylenowe, papierowe wentylowe w ilości po 25 kg oraz w big-bagi w ilości 1000 kg.
Worki i big-bagi umieszcza się na paletach i pokrywa folią. Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po uzgodnieniu z odbiorcą.
Opakowania spełniają wymagania prawne określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Na opakowaniu dwuwodorodwufosforanu dwusodowego umieszcza się co najmniej:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę produktu,
- masę netto,
- numer partii,

- datę ważności

Numer partii oznacza: rok/miesiąc/numer kolejnej partii zapakowanej w miesiącu. Dodatkowo na opakowaniu umieszcza się numer kontrolny osoby pakującej produkt.

6.Badania mikrobiologiczne

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy – materiał paszowy spełnia wymagania prawne dotyczące specyfikacji i kryteriów czystości pasz. W wyrywkowych badaniach mikrobiologicznych produktu nie stwierdzono obecności bakterii:
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, beztlenowych przetrwalnikujących i pałeczek Salmonelli.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że produkt nie stanowi korzystnego środowiska dla rozwoju i namnażania się pałeczek z rodzaju Salmonella.

7.Zawartość substancji obcych

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy – materiał paszowy spełnia wymagania prawne dotyczące zawartości substancji zanieczyszczających pasze.
W procesie produkcji stosowane są surowce wolne od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych /zgodnie z deklaracją ich dostawców/, w tym wolne od: mykotoksyn, pestycydów, antybiotyków, hormonów, dioksyn i na żadnym etapie procesu produkcji i konfekcjonowania nie są dodawane substancje zawierające w/w.
Zawartość metali ciężkich spełnia wymagania przepisów prawnych dotyczących pasz. W procesie produkcji /na żadnym z etapów/ nie dodaje się: substancji pochodzenia organicznego, substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, substancji barwiących, emulgatorów, antyutleniaczy, substancji konserwujących, substancji słodzących, aromatów, tłuszczów zwierzęcych, rozpuszczalników ani żadnych innych ulepszaczy.

8. Zawartość alergenów

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy nie zawiera alergenów i całkowicie wykluczona jest możliwość zanieczyszczenia krzyżowego substancjami wywołującymi alergię, takimi jak:
- Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne,
- Ryż i pochodne,
- Kukurydza i pochodne,
- Soja i produkty pochodne,
- Gryka,
- Drożdże,
- Lecytyna,
- Gluten,
- Seler i produkty pochodne,
- Cynamon,
- Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne,
- Orzeszki ziemne /arachidowe/ i produkty pochodne,
- Nasiona sezamu i produkty pochodne,
- Kakao i jego produkty włączając masło kakaowe,
- Olejek kolendry,
- Strączkowe,
- Owoce z pestkami morela, śliwka, wiśnia itp.,
- Gorczyca i produkty pochodne,
- Żelatyna,
- Laktoza,
- Musztarda i jej produkty,
- Jaja i produkty pochodne,
- TVP /Teksturowane białka warzywne/,
- HVP /Hydrolizowane białka warzywne/,
- Mleko i produkty pochodne,
- Proteiny mleka /np. kazeina, serwatka/,
- Mięso /wołowe, wieprzowe, drobiowe/ i produkty mięsne,
- Skorupiaki oraz małże i produkty pochodne,
- Mięczaki i produkty pochodne,
- Ryby i produkty pochodne,
- Drób i produkty drobiowe,
- Barwniki naturalne,
- Barwniki azowe ( E110),
- Tartazyna (E 102),
- Rośliny baldaszkowate,
- Marchewka,
- Łubin i produkty pochodne,
- Mak,
- Kolendra,
- Konserwanty,
- Kwas benzoesowy (E210-E213),
- Glutaminiany (E620-E625),
- Siarczki (E220-E228),
- Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2.

9.GMO

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy jako substancja nieorganiczna, jak również surowce wykorzystywane w procesie jego produkcji nie są organizmami genetycznie modyfikowanymi w myśl obowiązujących przepisów prawnych.

10.Promieniotwórczość

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy charakteryzuje się znikomym stężeniem naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, zawierającym się w granicach błędu pomiaru, odpowiadającym stężeniom tych pierwiastków w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego.
W procesie technologicznym nie stosuje się:
- napromieniowania produktu,
- jonizacji produktu.

11.Wartości odżywcze

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy nie posiada wartości odżywczych. Nie wykonuje się oznaczeń wartości odżywczych, w tym wartości energetycznej produktu oraz zawartości witamin i alkoholu.

12.Termin trwałości

Termin trwałości dwuwodorodwufosforanu dwusodowego wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

13.Sposób użycia

Warunki stosowania dwuwodorodwufosforanu dwusodowego – materiału paszowego regulują odpowiednie wymagania prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego w sprawie pasz.

14.CCP

Po przeprowadzeniu na każdym etapie produkcji identyfikacji, analizy zagrożeń i oceny ryzyka według FMEA, wyznaczono jeden krytyczny punkt kontrolny /CCP/. Zidentyfikowano go na etapie pakowania produktu. Zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności wynika z możliwości wystąpienia w gotowym wyrobie zanieczyszczeń obcych-metalicznych.
W celu eliminacji zagrożenia ustanowiono kombinację środków nadzoru w postaci: filtrów, przesiewaczy, magnesów stałych i detektora metali SAFELINE.
Monitorowanie wyznaczonego CCP, ewentualne działania korekcyjne i korygujące oraz walidacja i weryfikacja prowadzone są zgodnie z zapisami w „Planie HACCP dla MP”.

15.Glass Control i Pest Control

Obszar produkcji, a w tym proces technologiczny, objęty jest nadzorem w ramach programów Glass Control i Pest Control. Glass Control ma na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń typu: szkło, drewno lub twardy plastik.
W ramach programu Pest Control firma zewnętrzna /na mocy stosownej umowy/ prowadzi ochronę przed szkodnikami.

16.Analizy chemiczne

Badanie produktu w zakresie parametrów gwarantowanych wykonywane jest przez zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości zgodnie z zatwierdzonym „Planem Analiz Surowców, Międzyoperacyjnych i Wyrobów Gotowych”.
Do każdej partii produktu dołączane jest Świadectwo Analizy. Badania: mikrobiologiczne, zawartości SO2, dioksyn zlecane są laboratoriom zewnętrznym.

17.Magazynowanie

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy – materiał paszowy nie wymaga specjalnych warunków magazynowania /na jakość produktu przechowywanego w opakowaniach jednostkowych nie mają wpływu: temperatura, wilgotność otoczenia itp./
Opakowania z produktem należy przechowywać w suchych, czystych pomieszczeniach, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem ciałami obcymi, szkodliwymi dla zwierząt. Dwuwodorodwufosforan dwusodowy można również przechowywać jak inne produkty sypkie – w dostosowanych zbiornikach.

18.Transport

Dwuwodorodwufosforan dwusodowy należy przewozić krytymi, czystymi środkami transportu.
W przypadku obsługi logistycznej przez ”ALWERNIA” S.A. transport odbywa się przez kwalifikowanych przewoźników.

19.Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO
- Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 22000.

www.alwernia.com.pl

KK/38, wydanie 2 z dn. 05.12.2014 r.