slide1 slide2

Produkty

Ecoret MP

Ortofosforan melaminy EINECS: 243-601-5 CAS: 20208-95-1

1. Zastosowanie

Produkcja tworzyw
sztucznych

Bezhalogenowy uniepalniacz azotowo-fosforowy, stosowany głównie w : powłokach ogniochronnych do farb i polimerów, poliestrach nienasyconych, żywicach epoksydowych, żywicach fenolowych oraz żywicach konstrukcyjnych. Może być stosowany samodzielnie lub razem z innymi uniepalniaczami np. APP (polifosforan amonu) 

2. Własności fizykochemiczne

Postać

Proszek

Barwa

Biała

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Azot (N)
% m/m

min. 36,0

Kjedahla wg. rozp. WE 2003/2003

Fosfor w przeliczeniu na (P2O5)
% m/m

min. 28,0

wg. PN-93/C-84300/02

Zawartość części lotnych (ubytek masy w %
m/m TGA, 20 0C /min)

260 °C

5

wg. IA/BS/09 INS „IChN” Gliwice

Rozmiar ziaren D98 [μm]

20

wg. IA/LM/03 INS „IChN” Gliwice

pH 1% zawiesiny,

2,5-3,5

wg.PA/LJ/29

Gęstość nasypowa
g/dm
3

250 - 400

wagowa wg. PN-80/C-04532/met.B

Zawartość wilgoci , 105 0C
% m/m

max. 0,5

wagowa wg. PA/LJ/02

 

4. Pakowanie

Worki PE w ilości po 15 kg. Worki są standardowo umieszczane na paletach.
Dopuszcza się inny rodzaj opakowania, zgodnie z życzeniami odbiorcy.

5. Transport

Kryte środki transportu samochodowego, kolejowego, samolotowego lub morskiego w warunkach zabezpieczających jakość produktu i bezpieczeństwo transportu.
Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych RID i ADR.

6. Magazynowanie

Przechowywać w magazynach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca i zawilgoceniem.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 14.01. 2014 TKK/12, wyd.3