slide1 slide2

Produkty

Ecoret MPP

Polifosforan melaminy EINECS: 606-855-1, CAS: 218768-84-4

1. Zastosowanie

Produkcja
tworzyw
sztucznych

Bezhalogenowy uniepalniacz azotowo-fosforowy, stosowany głównie w: poliamidzie 6 i poliamidzie 6,6 wzmacnianych włóknem szklanym, żywicach poliestrowych, fenolowych,
piankach poliuretanowych. Może być stosowany samodzielnie lub razem z innymi uniepalniaczami.

2. Własności fizykochemiczne

Postać

Proszek

Barwa

Biała

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Azot (N) % m/m

Min.38,0

Kjedahla wg. rozp. WE 2003/2003

Fosfor w przeliczeniu na (P2O5) % m/m

Min . 30 ,0

wg. PN-93/C-84300/02

Zawartość części lotnych (ubytek masy w % m/m TGA, 200C /min)

385 °C

5

wg. IA/BS/09 INS „IChN” Gliwice

Rozmiar ziaren D98 [μm]

20

wg. IA/LM/03 INS „IChN” Gliwice

pH 1% zawiesiny,

5

wg. PA/LJ/29

Gęstość nasypowa
g/dm
3

200 - 400

Wagowa wg. PN-80/C-04532/met.B

Zawartość wilgoci , 1050C
% m/m

Max. 0,5

Wagowa wg. PA/LJ/02

 

4. Pakowanie

Worki PE w ilości po 15 kg. Worki są standardowo umieszczane na paletach.
Dopuszcza się inny rodzaj opakowania, zgodnie z życzeniami odbiorcy.

5. Transport

Kryte środki transportu samochodowego ,kolejowego, samolotowego lub morskiego w warunkach zabezpieczających jakość produktu i bezpieczeństwo transportu.
Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych RID i ADR.

6. Magazynowanie

Przechowywać w magazynach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca i zawilgoceniem.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 14.01. 2014 TKK/14, wyd.3