slide1 slide2

Produkty

Fosforan dwusodu dwunastowodny

Na2HPO4*12H2O EINECS : 231-448-7

1. Zastosowanie

Przemysł chemiczny

2. Własności fizykochemiczne

Masa molowa

358,14 g/mol

Postać i barwa

substancja krystaliczna o barwie białej, ze względu na obecność wody krystalizacyjnej produkt może ulegać zbrylaniu

Zapach

substancja bezwonna

Smak

substancja bez smaku

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Ogólnej zawartości fosforanów w przel. na P2O5, %(m/m)

min. 19

miareczkowa wg PN-93/C-84300/03

Substancji nierozp. w wodzie, %(m/m)

max. 0,04

wagowa wg PN-93/C-84300/21

pH 1% roztworu,

8,7 ÷ 10,0

potencjometryczna wg PN-93/C-84300/24

Związków żelaza w przel. na Fe, mg/kg

max. 50

ICP wg PA/LJ/48

Związków arsenu w przel. na As, mg/kg

max. 3

kolorymetryczna wg PN-93/C-84300/20

Związków ołowiu w przel. na Pb, mg/kg

max. 3

ICP wg PA/LJ/48

Związków rtęci w przel. na Hg, mg/kg

max. 0,01

ASA z bezpośrednią mineralizacją wg PA/LJ/57

Związków kadmu w przel. na Cd, mg/kg

max. 0,1

ICP wg PA/LJ/48

Związków miedzi w przel. na Cu, mg/kg

max. 30

ICP wg PA/LJ/48

Związków cynku w przel. na Zn, mg/kg

max. 50

ICP wg PA/LJ/48

 

4. Pakowanie

Fosforan dwusodu dwunastowodny pakowany jest do: worków polietylenowych w ilości po 25 kg. Worki umieszcza się na paletach i pokrywa folią termokurczliwą.

5. Transport

Fosforan dwusodu dwunastowodny należy przewozić krytymi środkami transportu kolejowego lub drogowego w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Fosforan dwusodu dwunastowodny nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie

Fosforan dwusodu dwunastowodny należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach w warunkach zabezpieczających jakość produktu.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

8. Termin trwałości

18 miesięcy od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/5, wydanie 5