slide1 slide2

Produkty

Fosforan jednosodu bezwodny

NaH2PO4 EINECS : 231-449-2

1. Zastosowanie

Przemysł chemiczny

2. Własności fizykochemiczne

Masa molowa

119,98 g/mol

Postać i barwa

proszek o barwie białej lub lekko kremowej

Zapach

substancja bezwonna

Smak

substancja bez smaku

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

oczyszczony

techniczny

Ogólnej zawartości fosforanów w przel. na P2O5 , %(m/m)

min. 56

min. 55

miareczkowa wg PN-93/C-84300/03

Substancji nierozp. w wodzie, %(m/m)

max. 0,2

max. 0,5

wagowa wg PN-93/C-84300/21

pH 1% roztworu,

4,0 ÷ 4,6

3,8 ÷ 4,6

potencjometryczna wg PN-93/C-84300/24

Strat suszenia w 70oC %(m/m)

max. 0,5

max. 0,8

wagowa wg PA/LJ/02

Związków żelaza w przel. na Fe, mg/kg

max. 50

nie
normalizuje
się

ICP wg PA/LJ/48

Związków arsenu w przel. na As, mg/kg

max. 1

kolorymetryczna wg PN-93/C-4300/20

Związków ołowiu w przel. na Pb, mg/kg

max. 3

ICP wg PA/LJ/48

Związków kadmu w przel. na Cd, mg/kg

max. 0,1

ICP wg PA/LJ/48

Związków miedzi w przel. na Cu, mg/kg

max. 5

ICP wg PA/LJ/48

Związków cynku w przel. na Zn, mg/kg

max. 10

ICP wg PA/LJ/48


4. Pakowanie

Fosforan jednosodu bezwodny pakowany jest do: worków polietylenowych w ilości po 25 kg. Worki umieszcza się na paletach i pokrywa folią termokurczliwą. Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania , które będzie zapewniać zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Transport

Fosforan jednosodu bezwodny należy przewozić krytymi środkami transportu kolejowego lub drogowego w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Fosforan jednosodu bezwodny nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie

Fosforan jednosodu bezwodny należy przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach w warunkach zabezpieczających jakość produktu.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

8. Termin trwałości

24 miesiące od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/3, wydanie 4