slide1 slide2

Produkty

Kwas ortofosforowy dodatek paszowy

H3PO4 E 338 EINECS : 231-633-2

1. Zastosowanie

Konserwant w karmie dla zwierząt

2. Własności fizykochemiczne –

na podstawie literatury technicznej

Masa molowa

98,00 g/mol

Postać i barwa

klarowna, bezbarwna lub o odcieniuzielonkawym, lepka ciecz

Zapach

substancja bezwonna /czasem wyczuwalny zapach H2S/

Smak

substancja kwaśna

Temperatura krzepnięcia kwasu 75% H3PO4 -

-17,5°C

Temperatura krzepnięcia kwasu 85% H3PO4 +

21°C

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona

3.Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

75

85

Kwasu ortofosforowego jako H3PO4 , %(m/m)

min. 75

85 ÷ 85,7

alkacymetryczna wg PN-C-84034:1997

Związków arsenu w przel. na As, mg/kg

max. 1

kolorymetryczna wg PN-C-84034:1997

Związków ołowiu w przel. na Pb, mg/kg

max. 1

ICP wg PA/LJ/48

Związków rtęci w przel. na Hg, mg/kg

max.0,01

ASA z bezpośrednią mineralizacją wg PA/LJ/57

Związków kadmu w przel. na Cd, mg/kg

max.0,1

ICP wg PA/LJ/48

Związków fluoru w przel. na F-, mg/kg

max. 5

potencjometryczna ISE wg PA/LJ/76

Związków chloru w przel. na Cl-, mg/kg

max. 10

nefelometryczna wg PA/LJ/62

Związków siarki w przel. na CaSO4, mg/kg

max. 70

ICP wg PA/LJ/47

Azotanów w przel. na NaNO3 , mg/kg

max. 5

test jakościowy wg PA/LJ/80

Lotnych kwasów w przel. na CH3COOH, mg/kg

max. 10

destylacja z parą wodną wg PA/LJ/79

 

4. Opis procesu i skład produktu

Surowcem stosowanym w procesie produkcji kwasu fosforowego jest fosfor żółty. Proces produkcji polega na spalaniu fosforu w strumieniu powietrza, a następnie absorpcji powstałego P2O5 w cyrkulującej wodzie. Powstały kwas cyrkuluje w instalacji do momentu otrzymania odpowiedniego stężenia H3PO4. Otrzymany kwas jest następnie odarseniany.

Gotowy produkt to substancja nieorganiczna, która jest:

- 75% roztworem wodnym H3PO4 lub

- 85% roztworem wodnym H3PO4.

5. Pakowanie i oznakowanie

Kwas ortofosforowy spożywczy nalewany jest do autocystern i paletopojemników. Zarówno autocysterny, jak i opakowania jednostkowe muszą być dopuszczone do przewozu zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych ADR i RID:

- klasa – 8,

- grupa opakowaniowa – III,

- UN – 1805,

- Nr rozpoznawczy zagrożenia – 80.

Środek transportu bezwzględnie musi posiadać atest mycia. Dopuszcza się inny rodzajopakowania po uzgodnieniu z odbiorcą. Opakowania jednostkowe spełniają wymagania prawne określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością .

Na opakowaniu jednostkowym kwasu fosforowego umieszcza się etykietę zawierającą

między innymi:

- nazwę produktu,

- grupę funkcjonalną,

- numer zatwierdzenia zakładu,

- numer partii,

- datę produkcji,

- nazwę i adres producenta,

- ilość netto.

6. Badania mikrobiologiczne

Kwas ortofosforowy - dodatek paszowy spełnia wymagania prawne dotyczące specyfikacji i kryteriów czystości dla dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w środkach spożywczych.

W wyrywkowych badaniach mikrobiologicznych produktu nie stwierdzono obecności bakterii: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, beztlenowych przetrwalnikujących i pałeczek, Salmonelli.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że produkt nie stanowi korzystnego środowiska dla rozwoju i namnażania się pałeczek z rodzaju Salmonella.

7. Zawartość substancji obcych

Kwas ortofosforowy - dodatek paszowy spełnia wymagania prawne dotyczące zawartości substancji zanieczyszczających dla dozwolonych substancji dodatkowych. W procesie produkcji stosowane są surowce wolne od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych /zgodnie z deklaracją ich dostawców/, w tym wolne od: mykotoksyn, pestycydów, antybiotyków, hormonów, dioksyn i na żadnym etapie procesu produkcji i konfekcjonowania nie są dodawane substancje zawierające w/w. Zawartość metali ciężkich spełnia wymagania przepisów prawnych dotyczących dozwolonych substancji dodatkowych.

W procesie produkcji /na żadnym z etapów/ nie dodaje się: substancji pochodzenia organicznego, substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, substancji barwiących, emulgatorów, antyutleniaczy, substancji konserwujących, substancji słodzących, aromatów, tłuszczów zwierzęcych, rozpuszczalników ani żadnych innych ulepszaczy.


8. Zawartość alergenów

Kwas ortofosforowy - dodatek paszowy nie zawiera alergenów i całkowicie wykluczona jest możliwość zanieczyszczenia krzyżowego substancjami wywołującymi alergię, takimi jak:

- Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne,

- Ryż i pochodne,

- Kukurydza i pochodne,

- Soja i produkty pochodne,

- Gryka,

- Drożdże,

- Lecytyna,

- Gluten,

- Seler i produkty pochodne,

- Cynamon,

- Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne,

- Orzeszki ziemne /arachidowe/ i produkty pochodne,

- Nasiona sezamu i produkty pochodne,

- Kakao i jego produkty włączając masło kakaowe,

- Olejek kolendry,

- Strączkowe,

- Owoce z pestkami morela, śliwka, wiśnia itp.,

- Gorczyca i produkty pochodne,

- Żelatyna,

- Laktoza,

- Musztarda i jej produkty,

- Jaja i produkty pochodne,

- TVP /Teksturowane białka warzywne/,

- HVP /Hydrolizowane białka warzywne/,

- Mleko i produkty pochodne,

- Proteiny mleka /np. kazeina, serwatka/,

- Mięso /wołowe, wieprzowe, drobiowe/ i produkty mięsne,

- Skorupiaki oraz małże i produkty pochodne,

- Mięczaki i produkty pochodne,

- Ryby i produkty pochodne,

- Drób i produkty drobiowe,

- Wanilina,

- Barwniki naturalne,

- Barwniki azowe ( E110),

- Tartazyna (E 102),

- Rośliny baldaszkowate,

- Marchewka,

- Łubin i produkty pochodne,

- Mak,

- Kolendra,

- Konserwanty,

- Kwas benzoesowy (E210-E213),

- Glutaminiany (E620-E625),

- Siarczki (E220-E228),

- Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2.

9. GMO

Kwas ortofosforowy - dodatek paszowy jako substancja nieorganiczna, jak również surowce wykorzystywane w procesie jego produkcji nie są organizmami genetycznie modyfikowanymi w myśl obowiązujących przepisów prawnych.

10. Promieniotwórczość

Kwas ortofosforowy - dodatek paszowy charakteryzuje się znikomym stężeniem naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, zawierającym się w granicach błędu pomiaru, odpowiadającym stężeniom tych pierwiastków w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego.

W procesie technologicznym nie stosuje się:

- napromieniowania produktu,

- jonizacji produktu.

11. Wartości odżywcze

Kwas ortofosforowy - dodatek paszowy nie posiada wartości odżywczych. Stosowany jest jako substancja klarująca i regulator kwasowości. Nie wykonuje się oznaczeń wartości odżywczych, w tym wartości energetycznej produktu oraz zawartości witamin i alkoholu.

12. Termin trwałości

Termin trwałości kwasu ortofosforowego spożywczego wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

13. Sposób użycia

Warunki stosowania kwasu ortofosforowego jako dodatku paszowego regulują odpowiednie wymagania prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego w sprawie pasz i dodatków paszowych.

14. CCP

Po przeprowadzeniu na każdym etapie produkcji identyfikacji, analizy zagrożeń i oceny ryzyka według FMEA, wyznaczono jeden krytyczny punkt kontrolny /CCP/. Zidentyfikowano go na etapie napełniania autocystern i opakowań jednostkowych. Zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności wynika z możliwości wystąpienia w gotowym wyrobie zanieczyszczeń obcych. W celu eliminacji zagrożenia ustanowiono kombinację środków nadzoru w postaci filtrów. Monitorowanie wyznaczonego CCP, ewentualne działania korekcyjne i korygujące oraz walidacja i weryfikacja prowadzone są zgodnie z zapisami w „Planie HACCP dla DP”. Dodatkowo w celu uniknięcia zabrudzenia kwasu nalewanego do cysterny przed każdym nalewaniem cysterna jest sprawdzana i obowiązkowo kierowca musi posiadać atest mycia cysterny.

15. Glass Control i Pest Control

Obszar produkcji, a w tym proces technologiczny objęty jest nadzorem w ramach programów Glass Control i Pest Control. Glass Control ma na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń typu: szkło, drewno lub twardy plastik. W ramach programu Pest Control firma zewnętrzna /na mocy stosownej umowy/ prowadzi ochronę przed szkodnikami.

16. Analizy chemiczne

Badanie produktu w zakresie parametrów gwarantowanych wykonywane jest przez zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości zgodnie z zatwierdzonym „Planem Analiz Surowców, Międzyoperacyjnych i Wyrobów Gotowych”. Do każdej partii produktu dołączane jest Świadectwo Analizy, które zawiera co najmniej: nazwę produktu, dane identyfikujące partię produkcyjną, datę produkcji, datę przydatności do użycia oraz wyniki analiz zgodnie ze specyfikacją.

Badania: mikrobiologiczne, promieniotwórczości, dioksyn zlecane są laboratoriom zewnętrznym.

17. Magazynowanie

Kwas ortofosforowy - dodatek paszowy nie wymaga specjalnych warunków magazynowania /na jakość produktu przechowywanego w opakowaniach jednostkowych nie mają wpływu: temperatura, wilgotność otoczenia itp./

Kwas ortofosforowy spożywczy należy przechowywać w zbiornikach ze stali kwasoodpornej, usytuowanych na wolnym powietrzu na tacy kwasoodpornej. Mniejsze ilości kwasu można przechowywać w opakowaniach transportowych w pomieszczeniach przewiewnych lub na otwartej przestrzeni.

18. Transport

Kwas ortofosforowy należy przewozić w kwasoodpornych cysternach lub opakowaniach jednostkowych dopuszczonych do przewozu zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych ADR i RID.

Klasa – 8, Grupa pakowania – III, UN – 1805, Numer rozpoznawczy zagrożenia – 80.

W przypadku obsługi logistycznej przez Z.Ch.”ALWERNIA” S.A. transport odbywa się przez kwalifikowanych przewoźników.

19. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :

- Systemem Zarządzania Jakością,

certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,

- Systemem Zarządzania Środowiskowego,

certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO

- Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,

certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 22000,

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/20, wydanie 3