slide1 slide2

Produkty

MagPlon K

 

1. Zastosowanie

 

Rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo 

Uniwersalny w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz przeznaczony do uprawy wszystkich roślin użytkowych wymagających zaopatrzenia w azot i potas. Stosowany przy nawożeniu przez system korzeniowy, dolistnie oraz w fertygacji. Azotan potasu jest kompatybilny z innymi typami nawozów i może być składnikiem mieszanek nawozowych.

2. Właściwości fizykochemiczne

 Postać i barwa

 

 

Zapach

Drobnokrystaliczna substancja o barwie od białej do kremowej, rozpuszczalna w wodzie. Dopuszcza się nietrwałe zbrylenia produktu po dłuższym okresie magazynowania.

Subastancja bezwonna

3. Wymagania jakościowe

 

Wymagania

 

Parametry gwarantowane

Metoda analityczna

Azot całkowity (N)

%m/m

min. 13,5

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 13.10.2003 r.

ze zmianami

Azot azotanowy (N-NO3)

%m/m

min. 13,5

Potas rozpuszczalny w wodzie, w/p na K2O

%m/m

min. 46,0

Substancje nierozpuszczalne w wodzie

%m/m

max. 0,02

wagowa wg PN-70/C-84129

Straty suszenia w 1050C

%m/m

max. 0,3

 

Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów. Produkt zawiera substancję antyzbrylającą. Na życzenie klienta produkt dostępny bez antyzbrylacza.

4. Pakowanie

 

Azotan potasu pakowany jest do worków polietylenowych w ilości 25 kg lub big-bagów (kontenerów elastycznych) w ilości 1000kg. Standardowo worki umieszcza się na paletach.Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które zapewni zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu, w tym przepisy dotyczące opakowań do transportu towarów niebezpiecznych

5. Transport

 

Kryte środki transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego w warunkach zabezpieczających jakość produktu i bezpieczeństwo transportu. Saletra potasowa podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych ADR/RID i IMDG.

Numer UN: 1486. Klasa zagrożenia w transporcie: 5.1. Grupa pakowania: III.

6. Magazynowanie

 

Przechowywać w oryginalnych, oznakowanych opakowaniach, szczelnie zamkniętych kiedy nie są używane. Przechowywać w suchym, chłodnym i odpowiednio wentylowanym magazynie. Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi oraz substancjami redukującymi. Trzymać z dala od otwartego ognia / ciepła. Chronić przed źródłem zapłonu.

Produkt należy przechowywać zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu

7. Certyfikaty

Produkcja wyrobu odbywa się zgodnie z procedurami ustanowionymi w ramach:

·      Systemu Zarządzania Jakością – certyfikowanego na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,

·      Systemu Zarządzania Środowiskowego – certyfikowanego na zgodność z normą

        PN-EN ISO 14001.

8.Termin trwałości

24 miesiące od daty produkcji