slide1 slide2

Produkty

Saletra wapniowa

NAWÓZ WE – AZOTAN WAPNIA N 15,3 (CaO 26,5)

EINECS : 239-289-5

1. Zastosowanie


 

Rolnictwo ,
sadownictwo,
ogrodnictwo
 

 

Nawóz, dodatek do nawozów.
Wysokiej jakości całkowicie rozpuszczalny nawóz azotowo-wapniowy do fertygacji oraz dolistnego nawożenia upraw ogrodniczych i rolniczych. Szczególnie polecany do fertygacji upraw ogrodniczych pod osłonami oraz w profilaktyce chorób roślin wywołanych niedoborem wapnia.

2. Własności

fizykochemiczne

 Postać

Płatki białe do kremowych, bez zanieczyszczeń obcych.
Dopuszcza się nietrwałe zbrylenia po dłuższym okresie magazynowania. Posiada własności higroskopijne.

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Azotu całkowitego {azotanowego i amonowego} (jako N), %(m/m)

15,3

 

 

Zgodnie
z Rozporządzeniem WE
nr 2003/2003

Azotu azotanowego ( jako N ), %(m/m)

14,2

Azotu amonowego ( jako N ), %(m/m)

1,1

Związków wapnia rozpuszczalnych w wodzie w/p na CaO, %(m/m)

26,5


Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów.

4. Pakowanie


Saletra wapniowa pakowana jest do worków polietylenowych w ilości po 25 kg. Worki są standardowo umieszczane na paletach.
Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Transport


Saletrę wapniową należy przewozić w szczelnych opakowaniach, krytymi środkami transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego.
Saletra wapniowa nie podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych RID i ADR .

6. Magazynowanie


Opakowania z saletrą wapniową należy przechowywać zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, w szczelnych opakowaniach, w dobrze wentylowanych, suchych magazynach, w warunkach chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca, z dala od źródeł ognia, iskier, wysokiej temperatury. Saletra wapniowa posiada własności higroskopijne.

7. Certyfikaty


Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

 

8. Termin trwałości

 


24 miesiące od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 24.11.2012 KK/2, wydanie 2