slide1 slide2

Produkty

Trójpolifosforan sodowy ciężki

Na5P3O10 EINECS : 231-838-7

1. Zastosowanie


 

Produkcja wyrobów chemii gospodarczej
 

 

 

2. Własności

fizykochemiczne

 

Masa molowa

Postać i barwa

Zapach

Smak

Rozpuszczalność w wodzie

 

 

367,93 g/mol

granulat o barwie białej

substancja bezwonna

substancja bez smaku

rozpuszczalny

 

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Ogólnej zawartości fosforanów w suchej próbce w przel. na P2O5, %(m/m)

 min. 56

miareczkowa wg PN-93/C-84300/03

Gęstość nasypowa, kg/m3

min. 950

wagowa wg PN-80/C-04532/met.B

Substancji nierozp. w wodzie, %(m/m)

max. 0,2

wagowa wg PN-93/C-84300/21

pH 1% roztworu,

9,2 ¸ 10,2

potencjometryczna wg PN-93/C-84300/24

Związków żelaza w przel. na Fe, mg/kg

max. 50

ICP wg PA/LJ/48

Straty suszenia w 135oC , %(m/m)

5¸9

wagowa wg przep. anal. PA/LJ/02

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego:
· 1,0 mm, %(m/m)
· 0,2 mm, %(m/m)

max. 12
min. 83

wagowa wg PN-93/C-84300/27


 

4. Pakowanie


Trójpolifosforan sodowy ciężki pakowany jest do worków papierowych, wentylowych w ilości
po 25 kg, big-bagów jednolejowych lub dwulejowych do 1000 kg.
Worki i big-bagi umieszcza się na paletach. Worki pokrywa się folią, big-bagi na życzenie
odbiorcy. Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po uzgodnieniu z odbiorcą.

5. Transport


Trójpolifosforan sodowy ciężki należy przewozić krytymi środkami transportu kolejowego lub
drogowego w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Produkt luzem przewozi się w cysternach
kolejowych lub autocysternach. Trójpolifosforan sodu nie jest substancją niebezpieczną
w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie


Trójpolifosforan sodowy ciężki należy przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach w warunkach zabezpieczających jakość produktu. Produkt luzem należy
magazynować w przeznaczonych do tego celu silosach. 

7. Certyfikaty


Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.


 

8. Termin trwałości


 

24 miesiące od daty produkcji.
 

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/25, wydanie 3