slide1 slide2

Produkty

Trójpolifosforan sodowy techniczny

Na5P3O10 EINECS : 231-838-7

1. Zastosowanie

Produkcja wyrobów chemii gospodarczej
Produkcja kosmetyków
Obróbka metali
Materiały ogniotrwałe

2. Własności fizykochemiczne

Masa molowa

367,93 g/mol

Postać i barwa

proszek lub granulat o barwie białej

Zapach

substancja bezwonna

Smak

substancja bez smaku

Rozpuszczalność w wodzie

rozpuszczalny

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

granulat

pylisty

Ogólnej zawartości fosforanów w przel. na P2O5, %(m/m)

57 ± 1

57 ± 1

miareczkowa wg PN-93/C-84300/03

Trójpolifosforanu sodowego Na5P3O10, %(m/m)

min. 93

min. 93

chromatograficzna wg PA/LJ/40

Substancji nierozp. w wodzie, %(m/m)

max. 0,1

max. 0,1

wagowa wg PN-93/C-84300/21

pH 1% roztworu,

9,1 ÷ 10,3

9,1 ÷ 10,3

potencjometryczna
wg PN-93/C-84300/24

Gęstość nasypowa, kg/m3

500 ÷ 630

750 ÷ 900

wagowa wg PN-80/C-04532/met B

Zawartość fazy I, %(m/m)

max. 4*

max. 4*

wg PN-93/C-84300/25

Związków żelaza w przel. na Fe, mg/kg

max. 50

max. 50

ICP wg PA/LJ/48

*** inna zawartość fazy I może być uzgodniona z klientem.

4. Pakowanie

Trójpolifosforan sodowy techniczny pakowany jest do worków papierowych, wentylowych w ilości po 25 kg, big-bagów jednolejowych lub dwulejowych do 1000 kg.
Worki i big-bagi umieszcza się na paletach. Worki pokrywa się folią, big-bagi na życzenie odbiorcy. Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po uzgodnieniu z odbiorcą.

5. Transport

Trójpolifosforan sodowy techniczny należy przewozić krytymi środkami transportu kolejowego lub drogowego w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Produkt luzem przewozi się w cysternach kolejowych lub autocysternach. Trójpolifosforan sodu nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie

Trójpolifosforan sodowy techniczny należy przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach w warunkach zabezpieczających jakość produktu. Produkt luzem należy magazynować w przeznaczonych do tego celu silosach.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

8. Termin trwałości

24 miesiące od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/8, wydanie