slide1 slide2

Produkty

Zielony tlenek chromu

ZIELONY TLENEK CHROMU Cr2O3

1. Zastosowanie

Przemysł:

- farb i lakierów

zielony pigment nieorganiczny

- szklarski

barwienie szkła

- emalierski

emalie

- metalowy

składnik past polerskich

- materiałów ogniotrwałych

szamoty, wykładki ogniotrwałe

2. Własności fizykochemiczne

Postać i barwa

drobnokrystaliczny proszek o barwie ciemnozielonej

Rozpuszczalność w wodzie

nierozpuszczalny w wodzie

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

GATUNKI

O niskiej zawartości Cr6+

I

Tlenku chromu Cr2O3, %(m/m)

min. 99

min. 99

redoksymetria wg BN-78/6046-01

Zawartość związków chromu Cr6+w przel. na CrO3, mg/kg

max. 10

nie
normalizuje się

kolorymetria wg PA/LJ/38

Związków żelaza w przel. na Fe, %(m/m)

max. 0,05

max. 0,2

ICP wg PA/LJ/44

Substancji rozpuszczalnych w wodzie, %(m/m)

max. 0,4

max. 0,4

wagowa wg BN-78/6046-01

Pozostałości po przesiewie na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm, %(m/m)

max. 0,05

max. 0,05

wagowa wg BN-78/6046-01 metoda pędzlem na mokro

Zawartości wilgoci w 105oC, %(m/m)

max. 0,2

max. 0,2

wagowa wg PA/LJ/02

 

4. Pakowanie

Zielony tlenek chromu pakowany jest do worków polietylenowych w ilości po 25 kg. Standardowo worki umieszcza się na paletach.
Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu. 

5. Transport

Zielony tlenek chromu należy przewozić w szczelnych opakowaniach krytymi środkami transportu drogowego, kolejowego lub morskiego w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz bezpieczeństwo transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Zielony tlenek chromu nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie

Zielony tlenek chromu należy przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, w szczelnych opakowaniach, składowanych w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca i zawilgoceniem. Produkt ma tendencję do pochłaniania wilgoci z otoczenia podczas przechowywania w otwartych opakowaniach.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

8. Termin trwałości

24 miesiące od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/15, wydanie 6