slide1 slide2

Produkty

Fosforan monopotasowy - MKP

NAWÓZ WE B.1.1. NAWÓZ PK – 52P2O5, 34K2O KH2PO4 EINECS: 231-913-4

1. Zastosowanie


 

Rolnictwo, sadownictwo,
ogrodnictwo
 

 

Wysokiej jakości, w pełni rozpuszczalny nawóz fosforowo –
potasowy do fertygacji oraz dolistnego nawożenia upraw
ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych. Stanowi doskonałe źródło
fosforu oraz potasu w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania
na azot. Polecany szczególnie podczas wczesnego etapu wzrostu
roślin. Nadaje się również do przygotowywania stałych mieszanek
nawozowych oraz nawozów płynnych.

2. Własności

fizykochemiczne

Masa molowa

Postać i barwa

Zapach

Rozpuszczalność w wodzie

136,09 g/mol

Kryształy o barwie białej

Substancja bezwonna

Substancja rozpuszczalna w wodzie

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Związków fosforu rozpuszczalnych w obojętnym roztworze cytrynianu
amonu i wodzie, w przeliczeniu na P2O5 , % m/m

 52,0

Zgodnie
z Rozporządzeniem WE
nr 2003/2003 

Związków fosforu rozpuszczalnych w wodzie,
w przeliczeniu na P2O5, % m/m

 52,0

Zgodnie
z Rozporządzeniem WE
nr 2003/2003

Związków potasu rozpuszczalnych w wodzie,
w przeliczeniu na K2O, % m/m

 34,0

Zgodnie
z Rozporządzeniem WE
nr 2003/2003


Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów.

4. Pakowanie

Fosforan monopotasowy - MKP pakowany jest do: worków polietylenowych w ilości po 25 kg.
Worki umieszcza się na paletach i pokrywa folią termokurczliwą. Zgodnie z życzeniami
odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać zachowanie jakości
produktu oraz bezpieczeństwo w czasie transportu.
 

5. Transport

Fosforan monopotasowy -MKP należy przewozić krytymi środkami transportu kolejowego,
drogowego lub morskiego w warunkach zabezpieczających jakość produktu oraz
bezpieczeństwo transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Fosforan
monopotasowy nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.
 

6. Magazynowanie


Ze względu na higroskopijne właściwości produktu należy go przechowywać w oryginalnych
opakowaniach w suchych i zacienionych pomieszczeniach, zgodnie z informacjami
znajdującymi się na opakowaniu. Po otwarciu worka i częściowym zużyciu produktu, worek
powinien być ponownie szczelnie zamknięty, a pozostały w nim nawóz wykorzystany
w pierwszej kolejności. Nie piętrować palet.

7. Certyfikaty


Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

 

8. Termin trwałości

 


18 miesięcy od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 24.11.2012 KK/11, wydanie 2