slide1 slide2

Produkty

Pirofosforan disodowy

Na2H2P2O7 E 450 (i) EINECS : 231-835-0

1. Zastosowanie

Przemysł piekarniczy
Przemysł mięsny
Produkcja mrożonek
Produkcja serów
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł chemiczny

2. Własności fizykochemiczne –

na podstawie literatury technicznej

Masa molowa

221,94 g/mol

Postać i barwa

proszek o barwie białej

Zapach

substancja bezwonna

Smak

substancja kwaśna

Rozpuszczalność w wodzie

rozpuszczalny

Rozpuszczalność w etanolu

nierozpuszczalny

3.Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Ogólnej zawartości fosforanów w przel. na P2O5, %(m/m)

63 ÷ 64,5

miareczkowa wg PN-93/C-84300/03

Pirofosforanu disodowego Na2H2P2O7, %(m/m)

min. 95

chromatograficzna wg PA/LJ/41

Substancji nierozp. w wodzie, %(m/m)

max. 0,1

wagowa wg PN-93/C-84300/21

pH 1% roztworu,

3,7 ÷ 5,0

potencjometryczna wg PN-93/C-84300/24

Strat suszenia w 105oC %(m/m)

max. 0,5

wagowa wg PA/LJ/02

Związków arsenu w przel. na As, mg/kg

max. 1

kolorymetryczna wg PN-93/C-84300/20

Związków ołowiu w przel. na Pb, mg/kg

max. 1

ICP wg PA/LJ/48

Związków rtęci w przel. na Hg, mg/kg

max.1

ASA z bezpośrednią mineralizacją wg PA/LJ/57

Związków kadmu w przel. na Cd, mg/kg

max. 1

ICP wg PA/LJ/48

Związków glinu w przel. Na Al, mg/kg

max. 200

ICP wg PA/LJ/48

Związków fluoru w przel. na F-, mg/kg

max. 10

potencjometryczna ISE wg PA/LJ/76

Pozostałość na sicie o boku oczka kwadratowego 0,15 mm, %(m/m)

max.15

wagowa wg PN-93/C-84300/26

 

4. Opis procesu i skład produktu

Surowcami stosowanymi w procesie produkcji pirofosforanu disodowego są węglan sodu i kwas fosforowy. Produkt otrzymywany jest przez suszenie i kalcynację roztworu fosforanu jednosodu w temperaturze ok. 220 °C.

Proces tworzenia się pirofosforanu disodowego przebiega według następującej reakcji:

2 NaH2PO4 = Na2H2P2O7 + H2O

Pirofosforan disodowy powstaje w wyniku reakcji chemicznej. Jest to substancja nieorganiczna. Nie jest to preparat chemiczny.

Produkt zawiera min 95 % Na2H2P2O7 /E 450 (i)/. Pozostałe 5 % stanowić mogą:

- formy orto - ortofosforany w/p na NaH2PO4

- formy tpfs - trójpolifosforany w/p na Na5P3O10.

5. Pakowanie i oznakowanie

Pirofosforan disodowy pakowany jest w worki polietylenowe, papierowe wentylowe w ilości po 25 kg oraz w big-bagi w ilości 1000 kg.  Worki i big-bagi umieszcza się na paletach i pokrywa folią. Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po uzgodnieniu z odbiorcą. Opakowania spełniają wymagania prawne określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na opakowaniu pirofosforanu disodowego umieszcza się co najmniej:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę produktu,

- masę netto,

- numer partii,

- datę ważności.

Numer partii oznacza: rok/miesiąc/numer kolejnej partii zapakowanej w miesiącu. Dodatkowo na opakowaniu umieszcza się numer kontrolny osoby pakującej produkt.

6. Badania mikrobiologiczne

Pirofosforan disodowy spełnia wymagania prawne dotyczące specyfikacji i kryteriów czystości dla dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w środkach spożywczych.

W wyrywkowych badaniach mikrobiologicznych produktu nie stwierdzono obecności bakterii: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, beztlenowych przetrwalnikujących i pałeczek Salmonelli.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że produkt nie stanowi korzystnego środowiska dla rozwoju i namnażania się pałeczek z rodzaju Salmonella.

7. Zawartość substancji obcych

Pirofosforan disodowy spełnia wymagania prawne dotyczące zawartości substancji zanieczyszczających dla dozwolonych substancji dodatkowych. W procesie produkcji stosowane są surowce wolne od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych /zgodnie z deklaracją ich dostawców/, w tym wolne od: mykotoksyn, pestycydów, antybiotyków, hormonów, dioksyn i na żadnym etapie procesu produkcji i konfekcjonowania nie są dodawane substancje zawierające w/w.

Zawartość metali ciężkich spełnia wymagania przepisów prawnych dotyczących dozwolonych substancji dodatkowych. W procesie produkcji /na żadnym z etapów/ nie dodaje się: substancji pochodzenia organicznego, substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, substancji barwiących, emulgatorów, antyutleniaczy, substancji konserwujących, substancji słodzących, aromatów, tłuszczów zwierzęcych, rozpuszczalników ani żadnych innych ulepszaczy.

8. Zawartość alergenów

Pirofosforan disodowy nie zawiera alergenów i całkowicie wykluczona jest możliwość zanieczyszczenia krzyżowego substancjami wywołującymi alergię, takimi jak:

- Zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne,

- Ryż i pochodne,

- Kukurydza i pochodne,

- Soja i produkty pochodne,

- Gryka,

- Drożdże,

- Lecytyna,

- Gluten,

- Seler i produkty pochodne,

- Cynamon,

- Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland, a także produkty pochodne,

- Orzeszki ziemne /arachidowe/ i produkty pochodne,

- Nasiona sezamu i produkty pochodne,

- Kakao i jego produkty włączając masło kakaowe,

- Olejek kolendry,

- Strączkowe,

- Owoce z pestkami morela, śliwka, wiśnia itp.,

- Gorczyca i produkty pochodne,

- Żelatyna,- Laktoza,

- Musztarda i jej produkty,

- Jaja i produkty pochodne,

- TVP /Teksturowane białka warzywne/,

- HVP /Hydrolizowane białka warzywne/,

- Mleko i produkty pochodne,

- Proteiny mleka /np. kazeina, serwatka/,

- Mięso /wołowe, wieprzowe, drobiowe/ i produkty mięsne,

- Skorupiaki oraz małże i produkty pochodne,

- Mięczaki i produkty pochodne,

- Ryby i produkty pochodne,

- Drób i produkty drobiowe,

- Wanilina,

- Barwniki naturalne,

- Barwniki azowe ( E110),

- Tartazyna (E 102),

- Rośliny baldaszkowate,

- Marchewka,

- Łubin i produkty pochodne,

- Mak,

- Kolendra,

- Konserwanty,

- Kwas benzoesowy (E210-E213),

- Glutaminiany (E620-E625),

- Siarczki (E220-E228),

- Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2.

9. GMO

Pirofosforan disodowy jako substancja nieorganiczna, jak również surowce wykorzystywane w procesie jego produkcji nie są organizmami genetycznie modyfikowanymi w myśl obowiązujących przepisów prawnych.

10. Promieniotwórczość

Pirofosforan disodowy charakteryzuje się znikomym stężeniem naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, zawierającym się w granicach błędu pomiaru, odpowiadającym stężeniom tych pierwiastków w produktach żywnościowych pochodzenia roślinnego.

W procesie technologicznym nie stosuje się:

- napromieniowania produktu,

- jonizacji produktu.

11. Wartości odżywcze

Pirofosforan disodowy nie posiada wartości odżywczych. Stosowany jest jako środek spulchniający, jako środek emulgujący tłuszcze oraz jako substancja konserwująca i regulatorkwasowości. Nie wykonuje się oznaczeń wartości odżywczych, w tym wartości energetycznej produktu orazzawartości witamin i alkoholu.

12. Termin trwałości

Termin trwałości pirofosforanu disodowego wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

13. Sposób użycia

Warunki stosowania pirofosforanu disodowego regulują odpowiednie wymagania prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych.

14. CCP

Po przeprowadzeniu na każdym etapie produkcji identyfikacji, analizy zagrożeń i oceny ryzykawedług FMEA, wyznaczono jeden krytyczny punkt kontrolny /CCP/. Zidentyfikowano go na etapie pakowania produktu. Zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności wynika z możliwości wystąpienia w gotowym wyrobie zanieczyszczeń obcych-metalicznych. W celu eliminacji zagrożenia ustanowiono kombinację środków nadzoru w postaci: filtrów, przesiewaczy, magnesów stałych i detektora metali SAFELINE. Monitorowanie wyznaczonego CCP, ewentualne działania korekcyjne i korygujące oraz walidacja i weryfikacja prowadzone są zgodnie z zapisami w „Planie HACCP dla DSD”.

15. Glass Control i Pest Control

Obszar produkcji, a w tym proces technologiczny, objęty jest nadzorem w ramach programów Glass Control i Pest Control. Glass Control ma na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń typu: szkło, drewno lub twardy plastik. W ramach programu Pest Control firma zewnętrzna /na mocy stosownej umowy/ prowadzi ochronę przed szkodnikami.

16. Analizy chemiczne

Badanie produktu w zakresie parametrów gwarantowanych wykonywane jest przez zakładowe Laboratorium Kontroli Jakości zgodnie z zatwierdzonym „Planem Analiz Surowców, Międzyoperacyjnych i Wyrobów Gotowych”. Do każdej partii produktu dołączane jest Świadectwo Analizy. Badania: mikrobiologiczne, zawartości SO2, dioksyn zlecane są laboratoriom zewnętrznym.

17. Magazynowanie

Pirofosforan disodowy nie wymaga specjalnych warunków magazynowania /na jakość produktu przechowywanego w opakowaniach jednostkowych nie mają wpływu: temperatura, wilgotność otoczenia itp./

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach przystosowanych do magazynowania produktów spożywczych.

18. Transport

Pirofosforan disodowy należy przewozić krytymi, czystymi środkami transportu. W przypadku obsługi logistycznej przez Z.Ch.”ALWERNIA” S.A. transport odbywa się przez kwalifikowanych przewoźników.

19. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :

- Systemem Zarządzania Jakością,

certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,

- Systemem Zarządzania Środowiskowego,

certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO

- Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,

certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 22000,

- Certyfikatem Koszerności.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 05.12.2014 KK/9, wydanie 9