slide1 slide2

Produkty

Saletra magnezowa

NAWÓZ WE – AZOTAN MAGNEZU N 10,5 (MgO 15,5) Mg(NO3)2 x 6H2O EINECS : 233-826-7

1. Zastosowanie


 

Rolnictwo , sadownictwo,
ogrodnictwo
 

 

Nawóz, dodatek do nawozów.
Przeznaczony do dolistnego nawożenia roślin rolniczych,
ogrodniczych i sadowniczych w uprawach tradycyjnych lub
hydroponicznych, samodzielnie lub w postaci mieszanin
z innymi nawozami i środkami ochrony roślin.

2. Własności

fizykochemiczne

Postać

Płatki białe do kremowych, bez zanieczyszczeń obcych.
Dopuszcza się nietrwałe zbrylenia po dłuższym okresie magazynowania.
Posiada własności higroskopijne.

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Azotu azotanowego ( jako N ), %(m/m)

10,5

 

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2003/2003

Związków magnezu rozpuszczalnych w wodzie w/p na MgO, %(m/m)

15,5


Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów.

4. Pakowanie


Saletra magnezowa pakowana jest do worków polietylenowych w ilości po 25 kg. Worki są
standardowo umieszczane na paletach.
Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Transport


Saletrę magnezową należy przewozić w szczelnych opakowaniach, krytymi środkami
transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego. Saletra magnezowa nie podlega
przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych RID i ADR .

6. Magazynowanie


Opakowania z saletrą magnezową należy przechowywać zgodnie z instrukcją umieszczoną
na opakowaniu, w szczelnych opakowaniach, w dobrze wentylowanych, suchych magazynach, w warunkach chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca, z dala od źródeł ognia, iskier, wysokiej temperatury.
Saletra magnezowa posiada własności higroskopijne.

7. Certyfikaty


Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

 

8. Termin trwałości

 

24 miesiące od daty produkcji.
 

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 24.11.2012 KK/1, wydanie 3