slide1 slide2

Produkty

Siarczan magnezu

Mg(SO4)x nH2O EINECS : 231-298-2

1. Zastosowanie

Przemysł:

- chemiczny

- celulozowo-papierniczy

- włókienniczy

Do wytwarzania innych soli magnezowych oraz nawozów z zawartością magnezu

2. Własności fizykochemiczne

Postać

Kryształy o barwie białej lub lekko kremowej, bez zanieczyszczeń obcych.

Dopuszcza się nietrwałe zbrylenia po dłuższym okresie magazynowania.

Ogrzewany rozpuszcza się w wodzie krystalizacyjnej.

3.Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

siarczan magnezu siedmiowodny

MgSO4*7H2O

siarczan magnezu pięciowodny

MgSO4*5H2O

MgO, %(m/m)

min. 16,0

min. 18,0

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2003/2003

MgSO4, %(m/m)

min. 47,8

min. 53,8

Przeliczone z wartości MgO


Ze względu na skłonność do zbrylania, produkt na życzenie klienta może zawierać dodatek substancji przeciwdziałającej temu zjawisku.

4. Pakowanie

Siarczan magnezu pakowany jest do:

- worków polietylenowych w ilości po 25 kg. Standardowo worki umieszcza się na paletach.

- big-bagów ( tylko siarczan magnezu pięciowodny ) w ilości po 1000 kg.

Na życzenie odbiorcy big-bagi umieszcza się na paletach.

Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Transport

Siarczan magnezu należy przewozić w szczelnych opakowaniach, krytymi środkami transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego. Siarczan magnezu nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie

Opakowania z siarczanem magnezu należy przechowywać zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, w szczelnych opakowaniach, w suchych magazynach, w warunkach chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca i wysokiej temperatury. Dopuszcza się przechowywanie siarczanu magnezu w magazynach otwartych, pod warunkiem zabezpieczenia (np. folią) przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :

- Systemem Zarządzania Jakością,

certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,

- Systemem Zarządzania Środowiskowego,

certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

8. Termin trwałości

24 miesiące od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 24.11.2012 KK/21, wydanie 4