slide1 slide2

Produkty

Siarczan magnezu siedmiowodny

NAWÓZ WE – SIARCZAN MAGNEZU (MgO 16, SO3 32)
Mg(SO4) x 7H2O EINECS : 231-298-2

1. Zastosowanie

Rolnictwo , sadownictwo,
ogrodnictwo

Nawóz, dodatek do nawozów.

2. Własności fizykochemiczne

Postać

Kryształy o barwie białej lub lekko kremowej, bez zanieczyszczeń
obcych.
Dopuszcza się nietrwałe zbrylenia po dłuższym okresie magazynowania.
Ogrzewany rozpuszcza się w wodzie krystalizacyjnej.

3. Wymagania jakościowe

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

Związków magnezu rozpuszczalnych w wodzie
w/p na MgO, %(m/m)

16

 

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2003/2003

Związków siarki rozpuszczalnych w wodzie
w/p na SO3, %(m/m)

32


Produkt spełnia wymagania dla typów nawozów oznaczonych znakiem „ NAWÓZ WE”, zawarte w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nawozów.

Ze względu na skłonność do zbrylania produkt zawiera dodatek substancji przeciwdziałającej temu zjawisku.

4. Pakowanie

Siarczan magnezu siedmiowodny pakowany jest do worków polietylenowych w ilości po 25 kg.
Worki są standardowo umieszczane na paletach.
Zgodnie z życzeniami odbiorcy dopuszcza się inny rodzaj opakowania, które będzie zapewniać
zachowanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo podczas transportu.

5. Transport

Siarczan magnezu siedmiowodny należy przewozić w szczelnych opakowaniach, krytymi
środkami transportu samochodowego, kolejowego lub morskiego. Siarczan magnezu
siedmiowodny nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu przepisów RID i ADR.

6. Magazynowanie

Opakowania z siarczanem magnezu siedmiowodnym należy przechowywać zgodnie
z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, w szczelnych opakowaniach, w suchych magazynach,
w warunkach chroniących przed bezpośrednim działaniem słońca i wysokiej temperatury.
Dopuszcza się przechowywanie siarczanu magnezu siedmiowodnego w magazynach otwartych,
pod warunkiem zabezpieczenia (np. folią) przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów
atmosferycznych.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 14001.

8. Termin trwałości

24 miesiące od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

Alwernia, 24.11.2012 KK/17, wydanie 8