slide1 slide2

Produkty

Trójpolifosforan sodu materiał paszowy

Na5P3O10 EINECS : 231-838-7

1. Zastosowanie

Produkcja karmy dla zwierząt domowych /psy i koty/

2. Własności fizykochemiczne

Masa molowa

367,86 g/mol

Postać i barwa

proszek lub granulat o barwie białej

Zapach

substancja bezwonna

Smak

substancja bez smaku

Rozpuszczalność w wodzie

Rozpuszczalność w etanolu

rozpuszczalny

nierozpuszczalny

3. Wymagania jakościowe

 

Wymagania

Parametry

gwarantowane

Metoda analityczna

granulat

pylisty

Trójpolifosforanu sodowego Na5P3O10, %(m/m)

min. 93

min. 93

chromatograficzna wg PA/LJ/40

Zwiazków fosforu w przel. na P, %(m/m)

min. 24

max. 24

przeliczenie z zawartości P2O53

Związków sodu w przel. na NA, %(m/m)

min. 31

min. 31

przeliczenie z zawartości Na5P3O10

Gęstość nasypowa, kg/m3

500 ÷ 630

750 ÷ 900

wagowa wg PN-80/C-04532/met B

Związków arsenu w przel. na AS, mg/kg

max. 1

max. 1

kolorymetryczna wg PN-93/C-84300/20

Związków ołowiu w przel. na Pb, mg/kg

max. 1

max. 1

ICP wg PA/LJ/48

Związków rtęci w przel. na Hg, mg/kg

max. 0,1 max. 0,1 ASA z bezpośrednią mineralizacją wg PA/LJ/48
Związków kadmu w przel. na Cd, mg/kg max. 1 max. 1 ICP wg PA/LJ/48
Związków fluoru w przel. na F-, mg/kg max. 10 max. 10 potencjometryczna ISE wg PA/LJ/76


4. Pakowanie

Trójpolifosforan sodu pakowany jest w worki papierowe wentylowe po 25 kg oraz w big-bagi w ilości po 1000 kg. Worki i big-bagi umieszcza się na paletach i pokrywa folią. Dopuszcza się inny rodzaj opakowania po uzgodnieniu z odbiorcą. Opakowania spełniają wymagania prawne określone dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

5. Transport

Trójpolifosforan sodu – materiał paszowy należy przewozić krytymi, czystymi środkami transportu.
W przypadku obsługi logistycznej przez ”ALWERNIA” S.A. transport odbywa się przez kwalifikowanych przewoźników.

6. Magazynowanie

Trójpolifosforan sodu – materiał paszowy nie wymaga specjalnych warunków magazynowania /na jakość produktu przechowywanego w opakowaniach jednostkowych nie mają wpływu:
temperatura, wilgotność otoczenia itp./
Opakowania z produktem należy przechowywać w suchych, czystych pomieszczeniach, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem ciałami obcymi, szkodliwymi dla
zwierząt. Trójpolifosforan sodu można również przechowywać jak inne produkty sypkie – w dostosowanych zbiornikach.

7. Certyfikaty

Produkcja i sprzedaż wyrobu objęta jest :
- Systemem Zarządzania Jakością,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 9001,
- Systemem Zarządzania Środowiskowego,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO
- Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
certyfikowanym na zgodność z normą PN-EN ISO 22000.

8. Termin trwałości

Termin trwałości trójpolifosforanu sodu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

www.alwernia.com.pl

KK/37 wydanie nr 2 z dn. 05.12.2014 r.