slide1 slide2

Laboratorium

Laboratorium Kontroli Jakości - wykonywane analizy

Nasze laboratorium świadczy usługi w zakresie analizy instrumentalnej:

 

- Atomowa Spektrometria Emisyjna (Spektrometr Perkin-Elmer OPTIMA 2000DV) Oznaczanie ilościowe metali: kadmu, miedzi, chromu, niklu, ołowiu, molibdenu, manganu, cynku, glinu, żelaza, magnezu, kobaltu, tytanu, srebra, boru, sodu, potasu, wapnia, bizmutu, baru, galu, indu, litu, strontu, talu, cyny, antymonu oraz siarki.

 

 

- Spektrofotometria UV/VIS (HACH DR 5000) Oznaczenia  kationów metali w formie barwnych związków kompleksowych.

 

- Chromatografia cieczowa (Chromatograf DIONEX ICS – 3000) Oznaczanie związków zawierających rozpuszczalne w wodzie fosforany o różnym stopniu skondensowania.

 


Analizator azotu Büchi  Oznaczanie azotu, w postaci azotanowej, amonowej, azotu całkowitego oraz oznaczanie lotnych kwasów. Mineralizacja próbek, destylacja z parą wodną, automatyczne miareczkowanie.

 


Analizator Jonowy ORION 960/940 Potencjometryczne oznaczanie jonów fluorkowych i chlorkowych.

 


- Analizator rtęci AMA 254 Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z bezpośrednią mineralizacją próbki w strumieniu tlenu (możliwość analizy próbek ciekłych i stałych nawet przy niskich stężeniach analitu w próbce).

 

Nefelometria - badanie mętności roztworów i zawiesin.

 

- Dyfraktometria laserowa (dyfraktometr laserowy HELIOS z systemem dyspersji na sucho i podajnikiem wibracyjnym) - analiza wielkości cząstek w szerokim zakresie pomiarowym.

 

 

- Termograwimetria TGA/DCS 1 (Mettler Toledo) - pomiar zmiany masy badanej próbki w funkcji temperatury w atmosferze utleniającej (powietrze) lub obojętnej (argon) z możliwością pomiatu przepływu ciepła.

 

 

oraz analizy klasyczne:

- miareczkowanie alkacymetryczne, argentometryczne, jodometryczne, manganometryczne, wersenometryczne,

- analiza wagowa

 

Wykonujemy analizy nawozów (saletry magnezowej, wapniowej, siarczanu magnezu) oraz nawozów NPK, NK, PK i NP zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady.

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com