slide1 slide2

O nas

ZDR

 

Przedsiębiorstwo ze względu na ilości i rodzaje znajdujących się na jego terenie niebezpiecznych substancji chemicznych jest zakwalifikowane do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).  Podstawą klasyfikacji Alwerni SA do tej kategorii (ZDR) jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31.01.2006  w sprawie rodzajów  i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się  w zakładzie, decyduje  o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2006 nr 30 poz. 208).

 

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Zakład opracował i aktualizuje na bieżąco  wymagane prawem dokumenty:

  • Zgłoszenie zakładu – ZDR,
  • Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym,
  • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy,
  • Raport o Bezpieczeństwie.

Alwernia SA w Alwerni, spełnia obowiązujące standardy bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków awarii przemysłowych. W ramach przeprowadzonych analiz bezpieczeństwa w żadnym przypadku dla scenariuszy awaryjnych nie otrzymano poziomu ryzyka nieakceptowanego.

Przedsiębiorstwo Alwernia SA, spełnia wymagania ogólnie pojętego  bezpieczeństwa procesowego i nie stwarza zagrożeń,  które wykraczały by  poza obowiązujące standardy i przepisy.

Wiodącą zasadą działalności zakładu jest ciągłe  doskonalenie systemów zarządzania oraz postęp techniczny w prowadzonych instalacjach, uwzględniający poprawę warunków pracy, bezpieczeństwa technicznego, ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W celu ograniczenia zagrożenia stosowany jest system zapobiegania zanieczyszczeniom atmosfery, wody i gleby obejmujący nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w instalacjach w tym układy sterowania, systemy pomiarowe, oraz systemy zabezpieczające i ostrzegawcze.

Stosowane zabezpieczenia  w ramach  systemu zarządzania bezpieczeństwem chronią  zakład przed możliwością powstania awarii skutkujących na masową skalę zagrożeniem życia i zdrowia ludzi  i  nie pozwalają na ich rozprzestrzenienie się na zewnątrz zakładu.