slide1 slide2

Dotacje UE

 

Od dnia 01 września 2017 r. do 31 maja 2020 r., Alwernia Spółka Akcyjna realizuje:

Projekt Nr: RPMP.01.02.01-00-0441/17

 

Tytuł Projektu: „Opracowanie nowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości, pozwalającej na znaczną intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca”

 

Dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 1 - Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2 - Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 - Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr Umowy RPMP.01.02.01-00-0441/17-00

 

Celem projektu jest opracowanie w ramach zaplanowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości (kwasu fosforowego EG) pozwalającej na intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca. W ramach projektu przewidziane jest opracowanie oraz uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej kwasu fosforowego EG, charakteryzującego się najwyższym stopniem czystości.

 

Koszt kwalifikowany projektu:                       8 686 871,55 PLN

Wysokość otrzymanego dofinansowania:    5 262 677,25 PLN

 

Informacje dotyczące konkursów na wyłonienie dostawców  towarów i usług są zamieszczane w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce "ZAPYTANIA".