slide1 slide2

Dotacje UE

Rozbudowa infrastruktury badawczej

Rozbudowa infrastruktury badawczej

 

Od dnia 01 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., Alwernia Spółka Akcyjna realizuje:

 

Projekt Nr: RPMP.01.02.02-12-0028/18

 

Tytuł Projektu: „Rozwój infrastruktury badawczej w Alwernia Spółka Akcyjna”

 

Dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 1 - Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2 - Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 – Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, nr Umowy RPMP.01.02.02-12-0028/18-00

 

Celem projektu jest rozbudowa posiadanej infrastruktury badawczej, która pozwoli rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu przez wykwalifikowaną kadrę zaawansowanych badań naukowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach wraz z wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, co w efekcie umożliwi opracowanie nowych lub ulepszonych produktów z obszaru chemii nieorganicznej.

 

Koszt kwalifikowany projektu:                       1 850 000,00 PLN

Wysokość otrzymanego dofinansowania:       647 500,00 PLN

 

Informacje dotyczące konkursów na wyłonienie dostawców  towarów i usług są zamieszczane w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce "ZAPYTANIA".