slide1 slide2

ISO

Ochrona środowiska

Zanieczyszczanie środowiska coraz częściej jest postrzegane jako sygnał nieefektywności firm. Stąd, środowisko producentów zmuszone jest do przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Oznacza to konieczność przyjmowania przez producentów tych samych, powszechnie akceptowanych standardów ochrony środowiska. Jednym z nich jest zarządzanie środowiskowe.

W celu pozyskania dla Spółki wizerunku firmy przyjaznej środowisku, a zarazem wykorzystując sprawdzone, skuteczne i praktyczne narzędzia nadzoru w zarządzaniu jakością, Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001, aby zastosować porównywalne mechanizmy nadzoru w zarządzaniu środowiskowym oraz realizując misję firmy w zakresie eliminacji ubocznych skutków oddziaływania Spółki na środowisko naturalne.

Dzięki prowadzonym w Spółce działaniom restrukturyzacyjnym i inwestycyjnym na rzecz ochrony środowiska, niekorzystne oddziaływanie na środowisko z każdym rokiem systematycznie maleje. W okresie przejściowym, w celu pozyskania zgodności działalności firmy w zakresie oddziaływania środowiskowego, w szczególności uregulowania jej stanu formalno-prawnego, Spółka wydała ~40 mln zł w ciągu 3 lat na wdrożenie inwestycji proekologicznych, warunkujących przystąpienie do Auditu Certyfikującego System Zarządzania Środowiskowego. Zrealizowane inwestycje przyniosły wymierne efekty środowiskowe stanowiąc bazę do podejmowanych działań doskonalących - przedstawiane od 2000 roku w wydawanych Raportach Ekologicznych.

Podstawą sukcesu we wdrożeniu i utrzymywaniu SZŚ było i jest ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników, a szczególnie najwyższego kierownictwa. Dotychczasowe działania na rzecz ochrony środowiska, wdrożone w ramach SZŚ, pozwoliły Firmie na osiągnięcie wymiernych i niewymiernych efektów ekologicznych. Firma:

·      określiła obszary swojego wpływu na środowisko poprzez zidentyfikowanie wszystkich aspektów środowiskowych i wybór znaczących; ustaliła środki służące nadzorowi oraz doskonaleniu i weryfikacji działań dotyczących tych aspektów, które wywierają znaczący wpływ na środowisko poprzez proces ciągłego monitorowania i oceny (w sposób systematyczny, obiektywny i realny), za pomocą wskaźników efektywności działań środowiskowych;

·       określiła i na bieżąco śledzi obowiązujące Spółkę ustawowe wymagania prawne i inne (m.in. zmiany krajowych wymagań prawnych oczekujących na wejście w życie) dotyczące ochrony środowiska i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą firmy;

·       uregulowała stan formalno-prawny Spółki;

·       wdrożyła system segregacji i zagospodarowania odpadów;

·       przeszkoliła i szkoli pracowników, w szczególności na temat znaczących aspektów środowiskowych występujących na ich stanowiskach pracy, czego efektem jest wzrost ich świadomości proekologicznej;

·       projektując proekologicznie wpływa na rozwój i współtworzenie rozwiązań przyjaznych środowisku na bazie bilansu: materiały wejściowe i wyjściowe.

Korzyści gospodarcze i społeczne dla firmy z posiadania certyfikowanego SZŚ, to również:

·       spełnienie warunków współpracy z innymi firmami i wzrost zaufania do Spółki;

·       zwiększenie udziału w rynku poprzez polepszenie wizerunku firmy;

·       podniesienie konkurencyjności naszych wyrobów na rynku wewnętrznym i światowym.

Zarząd Spółki, dążąc do podniesienia efektywności prowadzonych procesów oraz uwzględniając w tym minimalizację negatywnego oddziaływania na otoczenie i poprawę skuteczności działań na rzecz środowiska naturalnego, inicjuje kolejne działania wynikające z Polityki "Alventa" S.A. w celu:

·       spełnienia wymagań i potrzeb Klienta;

·       utrzymania dobrych stosunków z opinią publiczną/społecznością lokalną;

·       zmniejszania wartości opłat za korzystanie ze środowiska;

·       skutecznego zarządzania surowcami i mediami energetycznymi - wykazanie troski odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych, szczególnie nieodnawialnych;

Szczególnie istotne są działania Spółki związane z podniesieniem:

·       bezpieczeństwa pracy i przeciwdziałania wypadkom,

·       niezawodności pracy instalacji,

·       bezpieczeństwa w obrocie produktami na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji,

·       bezpieczeństwa społeczności lokalnej,

·       skuteczności rozwiązań na wypadek awarii.

 Mając powyższe na względzie, opracowano:

·       Raport o bezpieczeństwie

·       Program zapobiegania awariom

·       Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy

·       Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz zasady postępowania załogi w przypadkach awarii, uszkodzeń, niesprawności technicznej urządzeń i zagrożeń BHP.

Spółka posiada również „Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy” opracowany przez Państwową Straż Pożarną w celu likwidacji skutków awarii poza terenem Spółki.

 

Wszystko to składa się na system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, funkcjonujący w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

 Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com