slide1 slide2

ISO

 Zintegrowane Systemy Zarządzania

Dzisiejszy światowy rynek podlega nieustannym zmianom, które stwarzają nowe możliwości, ale także nowe formy współzawodnictwa. Intensywna konkurencja zmusza organizacje do ciągłego rozwoju oraz bieżącej obserwacji i ograniczenia kosztów działalności. Przejrzysty obraz rzeczywistości, szybkość reakcji i działania stanowią o jakości i efektywności zarządzania. Polski przemysł staje się w coraz większym stopniu zintegrowany z gospodarką światową. Wymaga to dostosowania się do międzynarodowych standardów obowiązujących w przestrzeganiu zasad dotyczących produkcji, obrotu oraz dystrybucji wyrobów i usług.

„Alventa” S.A. jest aktywnym obserwatorem zmian zachodzących na rynku krajowym i międzynarodowym.

Naszym celem i ambicją jest spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów oraz utrzymanie wysokiej pozycji na polskim i międzynarodowym rynku. Dążymy do utrwalenia opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania. Naszą działalność prowadzimy z poszanowaniem środowiska naturalnego i w ciągłym dążeniu do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do wód, gleby i powietrza.

Naszą misją jest kreowanie i zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie dostarczania innowacyjnych i dedykowanych produktów chemicznych, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, z zachowaniem dbałości o pracowników firmy, podnoszenie wartości spółki poprzez wykorzystanie doświadczenia, kreatywności i innowacyjności pracowników oraz ciągłego doskonalenia i rozwoju produktów. Nasza otwartość, zaangażowanie i indywidualny rozwój przyczyniają się do uzyskania pozycji preferowanego partnera handlowego, a także do kształtowania właściwych relacji z otoczeniem.

Nasze cele, zawarte w Polityce „Alventa” S.A. w zakresie jakości, bezpieczeństwa pasz i żywności, ochrony środowiska, realizujemy w oparciu o Zintegrowane Systemy Zarządzania (ZSZ).

Obecnie Spółka utrzymuje:

·       System Zarządzania Jakością (SZJ) wg PN-EN ISO 9001:2015-10

·       System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) wg PN-EN ISO 14001:2015-09

·       System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (SZBŻ) wg PN-EN ISO 22000:2006

Wdrożone i certyfikowane Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki. W ramach utrzymywanych ZSZ Spółka gwarantuje swoim Klientom odpowiednią jakość produktów oraz wysoki i ustabilizowany standard obsługi.

Certyfikację i nadzór nad Zintegrowanymi Systemami Zarządzania prowadzi Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Podczas audytów zewnętrznych i wewnętrznych sprawdza się i ocenia przydatność, adekwatność, skuteczność i ciągłe doskonalenie Systemów. Utrzymywanie ciągłości posiadanych certyfikatów, nadawanych przez niezależną jednostkę certyfikującą, według najnowszych edycji ustanawiających je norm, stanowi gwarancję spełniania najwyższych standardów we wszystkich aspektach działalności Spółki.

Certyfikaty Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet zapewniają, że spełnianie przez „Alventę” S.A. najwyższych standardów we wszystkich aspektach swojej działalności, jest uznawane na całym świecie.

Aktualne informacje znajdziesz tutaj www.alventa.com