slide1 slide2

ISO

Polityka "Alwernia" Spółka Akcyjna

w zakresie jakości, bezpieczeństwa pasz i żywności, ochrony środowiska

 

 

"Alwernia" Spółka Akcyjna jest firmą o 90letniej tradycji,

Firma zmierza do osiągnięcia stabilnej pozycji na rynku wewnętrznym i światowym

oraz rzetelnego i wiarygodnego wizerunku dostawcy,

w oparciu o efektywną kooperację z liderami rynku globalnego, racjonalny i bezpieczny rozwój.

-      szkolenie i angażowanie wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy jakości, bezpieczeństwa pasz i żywności, ochrony środowiska;

-      kwalifikowanie dostawców wyrobów i usług, badanie rynku i pomiar zadowolenia Klientów dla ustalenia kierunków rozwoju firmy, zapewnienia płynności finansowej i stałego wzrostu jej wartości;

-      pozyskiwanie i przekazywanie w łańcuchu dostaw wiedzy o zagrożeniach bezpieczeństwa pasz i żywności,  dla właściwego zarządzania potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi i utrzymaniem gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe;

-     ochronę informacji podczas jej przetwarzania i postępowania z nią, w ramach komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, stosując odpowiednie zabezpieczenia zasobów informatycznych;

-     zapobieganie incydentom środowiskowym, poważnym awariom przemysłowym i zanieczyszczaniu środowiska, zmniejszając zużycie zasobów naturalnych i mediów energetycznych, poziom hałasu przenikającego do środowiska, ilość substancji i energii wprowadzanych do wody, gleby i powietrza, w tym wytwarzanych odpadów wraz z ich poddawaniem procesom odzysku lub unieszkodliwiania;

-      wdrażanie najlepszych dostępnych technik przyjaznych środowisku oraz spełnianie mających zastosowanie regulacji prawnych i innych wymagań, w tym dotyczących aspektów jakościowych, środowiskowych, bezpieczeństwa pasz i żywności.

Przestrzegamy zasad Systemu Zarządzania Jakością,  Systemu Zarządzania Środowiskowego,

 

 

                       Wiesław Hałucha

 

 

 

                   Emitent: NSZ, wydanie 4, data wydania: 12.01.2016.                                                     strona/stron: 1/1